اینترنت بانک

‫مبارزه با پولشويي‬

1. قانون 

قانون مبارزه با پولشويي

دانلود

قانون الزام اختصاص شماره ملي و کد پستي براي اتباع ايراني

دانلود

 

2. آئين نامه

آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي

دانلود

آيين نامه اختصاص شناسه ملي به کليه اشخاص حقوقي ايراني

دانلود

 

3. دستورالعمل

دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني موسسات اعتباري

دانلود

دستورالعمل اجرايي نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقرر

دانلود

دستورالعمل اجرايي نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباري

دانلود

دستورالعمل اجرايي لزوم رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در روابط کارگزاري و شناسايي بانک هاي پوسته اي

دانلود

دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزه نظام هاي پرداخت و بانکداري الکترونيک

دانلود

دستورالعمل نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري در موسسات اعتباري

دانلود

دستورالعمل شناسايي معاملات مشکوک و شيوه گزارش دهي

دانلود