اینترنت بانک

‫سپرده سرمايه گذاري بلند مدت‬

حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت

  • مدت حسابهاي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت در مرحله اول حداقل يك و حداكثر پنج سال از زمان (روز) افتتاح حساب بوده و در سررسيد، براي دوره هاي بعدي به مدت قبلي و با مشخصات جديد، در چارچوب ضوابط و مقررات تعاوني اعتبار تمديد مي گردد. مگر آنکه، ذينفع بطور کتبي دستور ديگري داده باشد. بديهي است، حساب از تاريخ تمديد مشمول شرايط حسابهاي سپرده سرمايه گذاري بلندمدت جديد خواهد بود.
  • به آن دسته از حسابهايي که تعاوني اعتبار مجاز به تمديد آنها نباشد، از تاريخ انقضاء سپرده بلند مدت سودي تعلق نخواهد گرفت.
  • تعاوني اعتبار استرداد اصل سپرده را تعهد مي نمايد.
  • سپرده گذار مي‌تواند تمام يا بخشي از سپردة خود را قبل از سررسيد، ابطال و وجه آن را دريافت نمايد و سود متعلقه مطابق دستورالعمل مصوب مربوطه پرداخت خواهد شد.
  • اين حساب، قابل انتقال به غير مي باشد.
  • تغيير تعداد صاحبان حساب، مجاز مي باشد.
  • افتتاح بيش از يک حساب براي هر يک از اعضاي تعاوني اعتبار مجاز است.

 

 شرايط اختصاصي متقاضي / متقاضيان افتتاح حساب

1.  عضويت در شرکت تعاوني اعتبارگروه صنعتي ايران خودرو

2.  دارا بودن اهليت لازم براي افتتاح حساب (داشتن حداقل هجده سال سن)

3.  دارا بودن و يا افتتاح يكي ازانواع حسابهاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و يا سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت عادي بمنظور واريز سود متعلقه

 

مراحل افتتاح حساب

1.  مراجعه شخص متقاضي / متقاضيان افتتاح حساب يا ولي، قيم و يا وکيل قانوني وي (با ارائه اصل مدارک معتبر) به شعبه تعاوني اعتبار براي افتتاح حساب

2.  احراز هويت متقاضي / متقاضيان افتتاح حساب با رويت اصل يكي از مدارك شناسايي معتبر (شناسنامه، كارت ملي و يا گذرنامه) و اخذ کپي از آن توسط شعبه

3.  تكميل فرم درخواست افتتاح حساب

4.  لازمست در هنگام افتتاح، وجه واريزي به اين حسابها مضرب صحيحي از يکصد هزار ريال باشد.

5.  تكميل و امضا وكالتنامه حساب

6.  تکميل کامل سند دريافت نقدي و ثبت مبلغ واريزي توسط مسئول افتتاح حساب و امضاي آن توسط واريز کننده در حضور تحويلدار شعبه