اینترنت بانک
‫حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت تعاون کارت‬

حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت تعاون کارت

  • مدت حساب تعاون کارت در مرحله اول حداقل سي روز از زمان (روز) افتتاح حساب است و تا زمان درخواست ابطال حساب توسط مشتري، ادامه دارد.
  • تعاوني اعتبار استرداد اصل مانده حساب تعاون کارت را تعهد مي نمايد.
  • دريافت و پرداخت از حساب تعاون کارت در هر زمان که سپرده گذار نياز داشته باشد، مجاز بوده و با استفاده از تعاون کارت و يا اسناد داخلي شعبه صورت مي پذيرد.
  • برداشت از حساب از طريق دستگاههاي خودپرداز (ATM) تعاوني اعتبار
  • حساب تعاون کارت، قابل انتقال به غير نبوده و تغيير صاحبان حساب مجاز نمي باشد.
  • سود سپرده کوتاه مدت تعاون کارت محاسبه و پايان ماه واريز مي گردد.

 

شرايط اختصاصي متقاضي افتتاح حساب 

  • عضويت در تعاوني اعتبار
  • دارا بودن اهليت لازم براي افتتاح حساب (داشتن حداقل هجده سال سن)

 

مراحل افتتاح حساب تعاون کارت 

1.  مراجعه شخص متقاضي افتتاح حساب تعاون کارت و يا وکيل قانوني ايشان (با ارائه اصل مدارک معتبر) به شعبه تعاوني اعتبار براي افتتاح حساب

2.  تكميل و امضاي فرم درخواست افتتاح حساب تعاون کارت  توسط متقاضي افتتاح حساب تعاون کارت

3.  صدور تعاون کارت