آدرس ساختمان مرکزي:
کیلومتر ده جاده‌ مخصوص کرج، جنب شرکت مینو، داخل شرکت محورسازان ایران خودرو
کد پستي: ۱۳۹۹۷۳۶۶۳۱
تلفن: ۴۹۷۱۱-۰۲۱
نمابر: ۴۵۶-۴۹۷۱۱-۰۲۱