صداي شما، خدمتي نوين از تعاوني اعتبار که پاسخگوي تمامي پرسش  ‎هاي مشـتريان عزيز مي‎باشــد. اين مـرکز با به کارگيري کارشناسان زبده و با استفاده از ابزارهاي نوين و با ساختاري مشتري مدار و خدمت محور، ارتباطي دو سويه را با مشتريان محترم برقرار کرده است.
به منظور اطلاع رساني و ارائه‌ي خدمات با بالاترين کيفيت به مشتريان و رضايت‌مندي آنان، مرکز "صداي شما" در تعاوني اعتبار ، به عنوان همراه، مشاور و پشتيبان؛  همواره  ياري‎رسان شماست.
اين مرکـز، شمـا را در پيگيـري تا رفع کامـل مشـکلات احتمالي در استفاده از انواع خدمات‌بانکي ياري‌مي‌رساند. هم‎چنين ضمن دريافت نظرات، پيشنهادات و انتقادات ذينفعان و مشـتريان، کليه مطالب دريافتي را يک به يک ‎ گـزارش نمـوده و به واحـدهاي مربـوطـه در تعاوني  ارسـال مي‌نمـايـد و تا حصول نتيجه مطلوب پيگيـري و آن را به ذينفعان يا مشترياني که تماس داشته اند منعکس مي نمايد.
 
مرکز صدای شما تعاونی اعتبار: 

۰۲۱-۴۹۷۱۱-۵۵۵
۰۲۱-۴۶۱۱۶۵۷۸