اینترنت بانک
‫تأييد خريد‬

با تشکر اين کد جهت پيگيري خريد شما صادر گرديده لذا پس از اتمام فرآيند خريد و پرداخت وجه با در دست داشتن کد رهگيري جهت دريافت کارت هديه خود به يکي از شعب تعاوني اعتبار مراجعه نماييد.

کد رهگيري: