تاريخچه شرکت

شرکت تعاوني اعتبار گروه صنعتي ايران خودرو در مردادماه 1382 و در راستاي اجراي اوامر مقام معظم رهبري درخصوص سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي و همگام با برنامه هاي راهبردي ايران خوردو با توجه به چشم اندازشرکت بعنوان موسسه مالي و اعتباري، فعاليت نمايد. اين شرکت هم اکنون با ايجاد شعب و باجه در اکثر شرکت ها و واحدهاي گروه صنعتي ايران خودرو به عنوان بزرگترين خودرو ساز خاور ميانه ،با رعايت قوانين و ضوابط بانکداري اسلامي و با بهره گيري از فن آوري نوين و به کارگيري نيروهاي کارآمد و متخصص ،خدمات مالي و اعتباري مورد نياز اشخاص حقيقي و حقوقي گروه را تامين مي نمايد.